Direktor: Prof. dr Radovan D. Vukadinović

 

CURRICULUM VITAE

 

 

1. PREZIME:                          Vukadinović

 

2. IME:                                     Radovan

 

3. DATUM RODJENJA:      20 maj 1953.

 

4. ADRESA:                          Srbija  - 34000 Kragujevac, Milovana Glišića 13

 

5. DRZAVLJANSTVO:        Srpsko

 

6. TELEFON  I E-MAIL         ++381 30 65 76, radevuk@jura.kg.ac.yu

 

7. STATUS:                            Oženjen, otac dvoje dece

 

8. OBRAZOVANJE:

 

      1968 Završio osnovnu školu kao nosilac Diplome "Vuk Karadžić"

 

      1972. Završio gimnaziju u Kraljevu sa diplomom "Svetozar Marković"

 

      1976. Pravni fakultet u Novom Sadu

 

      1978. Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu,

      položio usmeni magistarski ispit sa odlikom

 

      1981. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu

 

      1985. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu

           

9. POZNAVANJE JEZIKA:   Služi se engleskim, ruskim i nemačkim           

 

10. ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA:

 

      Član jugoslovenskog udruženja za poslovno pravo,

      Udruženja za Pravo EU,

      Udruženja za uporedno pravo,

      Udruženja za medjunarodno pravo i dr.

 

11. NAUČNA I STRUČNA USAVRŠAVANJA U INOSTRANSTVU

 

      1982 London School of Economics and Political Science,  London

 

      1985 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Patent-Urheber- und

                 Wettbewerbsrecht, München

 

      1989 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

 

      1991 Institute of Advanced Legal Studies, London

 

      1994 Max Planck Institut für ausländisches und internationales  Patent-Urheber- und
                 Wettbewerbsrecht, München

 

      1996 DAAD,  Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

 

      1998 Faculty of Law Manheim

 

      2000 DAAD,  Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

 

      2002  Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg  

 

       2004. Max Planck Institut für  ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
                 
Heidelberg

       2006 Max Planck Institut für ausländisches und internationales  Patent-Urheber- und
                 Wettbewerbsrecht, München

 

12. DRUGE VEŠTINE:

 

      Poznaje rad na računaru u: WordPerfect, Winword, Windows, PowerPoint i dr.

 

13. PRETHODNE I SADAŠNJA POZICIJA:

 

      1987-1989   Prodekan Pravnog fakulteta

 

      1990-1995   Direktor Instituta za pravne i društvene nauke

 

      od 2000.       Direktor Centra za pravo Evropske unije

 

      2003 -2005. godine Dekan Pravnog fakulteta     

 

      2006 - 2007 Predsednik Saveta za zaštitu konkurencije

 

       2007. Direktor Instituta za pravne i društvene nauke 

     

 

      Redovni profesor za Medjunarodno trgovinsko pravo i Pravo Evropske unije

 

      Šef katedre za Medjunarodno pravo do 2005.

 

      Direktor Centra za Pravo EU. 

 

      Pokretač i glavni urednik Revije za evropsko pravo

 

      Osnivač i Direktor Zimske škole evropskog prava.

 

     Rukovodilac Odseka za pravne, ekonomske i demografske nauke Centra Srpske Akademije Nauka

                     i umetnosti u Kragujevcu

 

      Ekspert Savezne vlade za Pravo EU i Medjunarodno poslovno pravo.

 

      Arbitar pri Spoljnotrgovinskoj arbitraži u Beogradu

 

      Predavao ili predaje po pozivu ili po ugovoru na Fakultetu za menadžment u
      Beogradu,  Fakultetu za političke nauke u Beogradu, Ekonomskom fakultetu
      u Kragujevcu i poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, 
      Banja Luci, Podgorici, Skoplju i Novom Sadu.

 

 

14. STAŽ NA FAKULTETU : 30 godina

 

15. PUBLIKACIJE:

 

A) KNJIGE:

 

1. Ugovor o ulaganju sredstava stranih lica u domaće organizacije, magistarski rad, 1982.

2. Pravni odnosi u međunarodnom dokumentarnom akreditivu, Beograd, 1989.

3. Evropska ekonomska zajednica, Vol. I, Institucije, Beograd, 1991.

4. Pravo Evropske Unije, Beograd, 1995, 1996, 2001, 2006.

5. Osnovni pojmovi o pravu i institucijama Evropske unije, Beograd, 1998.

6. Stvaranje i ostvarivanja subjektivnih prava u Evropskoj Uniji, Beograd, 1998.

7. Bankarske garncije na poziv u međunarodnoj praksi, (koautor), Beograd, 1995.

8. Međunarodne finansijske institucije (koautor), Beograd, 1997.

9. Uvod u eurizaciju (koautor), Beograd, 2000.  

10. Međunarodno poslovno pravo, opšti deo, Kragujevac, 2005.

 

 

b) Članci

 

Preko 130  članaka u domaćim i stranim časopisima

 

c) Zbornici

 

Uredio dva zbornika radova: 

1. Pravni i ekonomski okviri uključivanja jugoslovenskih preduzeća u unutrašnje tržište  Evropske unije, Kragujevac, 1994.

2. Načela Evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo, prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva, Kragujevac, 2001.

 

 

d) Prevodi knjiga:

 

Preveo "ABC of Community Law"  

Ugovor o ustavu za Evropu

 

Povratak na homepage